ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatkezelő adatai:

Név: Flow Academy Kft.

Székhely: 6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 22.

Adószám: 25897245-2-06

Közösségi adószám: HU25897245

Cégjegyzék szám: 06-09-023416

a továbbiakban: „Adatkezelő​”.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy a személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 1. Adatvédelmi fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések – ha a jelen tájékoztató eltérően nem rendelkezik – az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv​.”) meghatározott jelentéssel bírnak. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

III. Adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat  törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A fentiek alapján az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása vagy a törvény rendelkezése alapján (pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek.) kezeli. Az érintett az adatok Adatkezelő részére való átadásával kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Adatkezelési célok, kezelt adatok köre
 2. A www.flowacademy.com honlap ​(a továbbiakban: „Honlap​”) látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: a Honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése,

a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe az érintett eszközével és böngészőjével

kapcsolatos adatok, az érintett számítógépének IP címe*, valamint az érintett földrajzi elhelyezkedése.

(*Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen

azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is meghatározható az adott számítógépet használó

személy. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont, adatok önmagukban az érintett azonosításra

nem alkalmasak.)

A Honlapon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe (“IP cím”)

naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található

adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, mely alapján Ön személyesen

azonosítható lenne. Az Adatkezelő az érintett személyének azonosítására, illetve azonosíthatóságára

nem törekszik.

 1. Külső szolgáltatók adatkezelése:

A Honlap az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató

hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül az érintett számítógépével állnak

kapcsolatban. Felhívjuk a Honlap látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő

szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás során adatokat képesek gyűjteni.

Az érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják

 1. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak

beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. Az adatok kezeléséről

a külső szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kezelése, feldolgozása a Google Analytics

használatával történik. Erről bővebben az alábbi linken tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

További tudnivalók a Google Analytics szolgáltatás beállításaival kapcsolatban:

A látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés-beállítások segítségével letilthatja

a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat

hirdetéseit: https://www.google.com/settings/ads

A látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni.

A honlap tartalmazza az Adatkezelő Facebook, Youtube, oldalainak elérhetőségét.

2

 1. Cookie (süti) kezelése

Tájékoztatjuk, hogy a Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linket is

tartalmazhatnak, mely weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

Az Adatkezelő, valamint a külső szolgáltatók a kiszolgálás minőségének javítása érdekében az érintett

számítógépén kis adatcsomagot sütit (cookie) helyeznek el, és olvasnak vissza. A visszaküldéssel az

azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a

korábbiakkal, és ennek megfelelően a korábbi beállításai szerint tudja betölteni a Honlapot. A sütik a

Google által biztosítottak.

A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos

tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy

nem képes használni a Honlap minden szolgáltatását. A Honlap látogatásával és annak egyes funkció

használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett sütik az Ön számítógépén tárolódjanak,

és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A sütit az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve

letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők

Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel

van lehetőség.

 1. Hírlevélre történő feliratkozás

A honlapon lehetőség nyílik hírlevélre történő feliratkozásra. A Honlapon hírlevélre történő

feliratkozás esetén az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a regisztráció során megadott elektronikus

levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak meghatározott módon használja fel

(tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az Adatkezelő hírlevelet csak az érintett feliratkozása, előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes

hozzájárulása esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, e-mail címmel, erre szolgáló

felület kitöltésével ad hozzájárulást.

Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel,

hírlevél küldése, statisztika készítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az

érdeklődők részére, nyereményjáték, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,

direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre: időpont, név, e-mail cím, jelszó.

A hírlevélről az érintett bármikor indokolás nélkül leiratkozhat a Honlapon keresztül, illetve a

hírlevélben jelzett módon.

 1. Eseményre történő regisztráció, eseményen való részvétel

Az Adatkezelő által szervezett egyes eseményeken (pl. workshopok) csak előzetes regisztráció esetén

lehet részt venni.

Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel,

eseményre vonatkozó információk közlése, kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre: időpont, név, e-mail cím, jelszó, telefonszám. Az érintett a regisztrációval és az

3

eseményen való részvétellel hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő az esemény során róla

kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás

nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a

Képzésre vonatkozó marketing-anyagok elkészítése, reklámozása, közzététele és terjesztése céljából

felhasználja.

 1. Hallgatók adatainak kezelése

Az Adatkezelő által szervezett képzésekre (a továbbiakban: „Képzés​”) szerződött hallgatók adatait az

Adatkezelő a jelen Tájékoztató betartásával kezeli:

Kezelendő személyes adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adószám,

bankszámlaszám, lakcím, telefonszám, email-cím, személyi igazolvány száma, önéletrajzi adatok

(azaz korábbi tanulmányok, képzettségek adatai, korábbi munkaviszonyra vonatkozó adatok,

érdeklődési körre vonatkozó adatok), felvételi teszteredmények, vizsgaeredmények.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő és a hallgató közötti szerződés teljesítése, így különösen a hallgató

részvételével a Képzés lebonyolítása és esetlegesen a hallgató közvetítése az Adatkezelővel

kapcsolatban álló informatikai cégekhez munkaviszony létesítése céljából.

A Hallgató a Képzésre vonatkozó szerződés aláírásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő

a Képzés során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat

területi korlátozás nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár

közreműködő útján – a Képzésre vonatkozó marketing-anyagok elkészítése, reklámozása, közzététele

és terjesztése céljából felhasználja.

 1. Érintettek jogai

Az érintett bármikor kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes

adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés

céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett a jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Flow Academy Kft. (Székhely: Szeged, Mikszáth Kálmán u. 22., 6722)

 1. Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre

irányuló kérelmére írásban adja meg az ingyenes tájékoztatást. Az érintett a jogait a honlapon szereplő

kapcsolat-felvételi címen gyakorolhatja.

 1. Helyesbítés

4

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az

Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 1. Törlés

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kérelmére; az hiányos vagy téves –

és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésre, azokat az Adatkezelő

szükséges időtartamig megőrzi.

 1. Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely

a személyes adat törlését kizárta.

 1. Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg

egyértelműen.

 1. Kérelem megtagadása

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,

törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személye adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy

továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő,

adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező

adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja, ellenkező

esetben az érintett bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen.

 1. Adatvédelmi nyilvántartás (adatvédelmi incidens)

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett

5

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az

adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,

hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban

meghatározott egyéb adatokat.

VII. Adattovábbítás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre

bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a

pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Valamely Képzésre szerződött hallgató adatait az Adatkezelő munkaerő-közvetítés céljából átadhatja az

Adatkezelővel kapcsolatban álló informatikai cégeknek.

VIII. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelés időtartama az V.1-4. pontok szerinti adatkezelés esetén: az adatkezelés addig folytatódik,

amíg az adatkezelési cél megszűnik, vagy amíg az érintett így rendelkezik.

Az Adatkezelés időtartama az V.5. pont szerinti adatkezelés esetén az adatkezelési cél megszűnéséig tart.

Az Adatkezelés időtartama az V.6. pont szerinti adatkezelés esetén: a hallgató és az Intézmény közötti,

valamely Képzésre vonatkozó szerződésből eredő összes kötelezettség teljesítéséig, de minimum a Képzés

záróvizsgájától, vagy ha a jelen szerződés korábban szűnik meg, akkor a jelen szerződés megszűnésétől

számított harminchat (36) hónap lejártáig, ezt követően a Hallgató hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 1. Adatokhoz hozzáférő személyek

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz kizárólag az alábbi személyek rendelkeznek hozzáférési

jogosultsággal:

– az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselői és esetleges cégvezetője,

– az Adatkezelő mindenkori vezető tisztségviselői vagy cégvezetője által felhatalmazott Adatkezelő

által foglalkoztatott munkavállalók, amennyiben ez a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges,

– a jelen tájékoztatóban meghatározott egyéb személyek.

X.​ Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás

hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással – elfogadja a

hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben arra

hivatkozik, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak

közvetlen veszélye fennáll.

6

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1350 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő a személyes

adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével okozott kárt megtéríti.

XII. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a

technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek az Infotv.

valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Flow Academy Kft.

Adatkezelő

7